കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ മാസിക ‘മീഡിയ’യുടെ ഗൗരി ലങ്കേഷ് പതിപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രകാശനം ചെയ്തു.