മാധ്യമങ്ങള്‍ കാലാനുസൃതമായി മാറണം - മുഖ്യമന്ത്രി

ഇലക്‌ട്രോണിക് നവമാധ്യമങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മാധ്യമരംഗത്തെ പുതിയ പ്രവണതകള്‍ക്കും മുന്നേറ്റങ്ങള്‍

കേരള പ്രസ് അക്കാദമി, ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ 2013-14 ബാച്ച് ജേര്‍ണലിസം, പബ്ലിക്

ബ്രേക്കിംഗ് സ്റ്റോറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരപ്പാച്ചിലില്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ ക്രൂശിക്കപ്പെടരുതെന്