2014 ലെ മാധ്യമ അവാര്ഡുകള്

മികച്ച ദൃശ്യമാധ്യമപ്രവര്ത്തനത്തിനുള്ള അക്കാദമി അവാര്ഡ് പി.ആര്. പ്രവീണയ്ക്ക് സ്‌കൂളുകളിലെ മൂത്രപ്പുരകളുടെ ശോച്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആഗസ്റ്റ് 22 മുതല് 31 വരെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ചാനലില് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്ത ‘ഞങ്ങള്ക്കും ആ ‘ശങ്ക’ എന്ന പേരിലുള്ള...