മത്തായി മാഞ്ഞൂരാന്‍ – അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം

https://www.youtube.com/watch?v=FSyI3PXcPjw