എന്‍. എന്‍ സത്യവ്രതന്‍ – അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം

https://www.youtube.com/watch?v=2-nh76OD03I